Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szűcs Ádám ev. (9024 Győr, Ikva u. 14 II/2) által üzemeltetett, www.deeverzum.hu weboldalon elérhető, DeéverzumBP150 elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Szűcs Ádám ev. (továbbiakban: Szűcs Ádám).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szűcs Ádám nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A játék lényege, hogy budapesti üzlethelyiségekben kell megtalálni nyomkártyákat, amik alapján ki kell találni a megfejtést. A nyomkártyákból minden játékos hazavihet egyet. A megfejtés beküldésével esély van arra (sok megfejtő esetén sorsolással választjuk ki a továbbjutókat), hogy a játékos részt vehet a második fordulóban, ami egy városi séta Szűcs Ádám íróval. A séta során közös improvizáció keretében egy történetet találunk ki, amit a közösségi felületen is megosztunk majd.

A játék négy körös. Minden körnél máshol rejtjük el a kártyákat, és máshol lesz az írói séta.

Mindenki, aki részt vesz a második fordulókban, kap egy A játék neve: Budapest című könyvet. Egy játékos második fordulóba sorsolás útján csak egyszer juthat, így ajándékkönyvet is csak egyszer kap.

A játék menete: 

 1. Minden játékosnak regisztrálni kell a deeverzum.hu/regisztracio oldalon. A regisztráció során megadott email-en keresztül történik a kapcsolattartás, itt kapja meg a játékos a feladatot. Regisztrálni a játék négy hetes időtartama alatt bármikor lehet, de a később jelentkező játékosak értelemszerűen kevesebb fordulóban vehetnek csak részt.
 2. A regisztrálók minden hétfőn megkapják emailben az instrukciókat arra vonatkozóan, hol kell keresniük a kártyákat. Az instrukciók szöveges és térképes formában is megküldésre kerülnek. A kártyákat a hétfői instrukciós emailt követően hat napig kereshetik, szombaton a maradék kártyák begyűjtésre kerülnek.
 3. A kártyákból kiolvasott megfejtést a játékosok a deeverzum.hu/megfejtes oldalon küldhetik be az adott hét instrukciós emailjét követő vasárnap éjfélig. Csak az adott hét megfejtését lehet beküldeni.
 4. 20-nál több megfejtő esetén a második fordulós sétára hétfőn sorsoljuk ki a továbbjutókat. Őket emailben értesítjük.
 5. Ha egy játékos nem talál meg egy kártyát, vagy kérdése van, a BookUp Könyvesboltban (1137 Budapest, Pozsonyi út 23.) kérhetnek segítséget. Ha a feladvány nem egyértelmű, a játékosok segítséget kérhetnek a hello@deeverzum.hu címen.

3. A Játék időtartama

A Játék 2023.09.25 nap. és 2023.10.23 között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a 2023.10.15 24.00 óráig lehetséges (ez szükséges ahhoz, hogy a jelentkező részt vehessen az utolsó fordulón). A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek 

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. 

A Játék részvételi feltételei:

 • a Játék során feltett valamennyi kérdésre történő helyes válaszadás,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek, 
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • a www.deeverzum.hu weboldal Játékszabályzat feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,
 • hozzájárulás, hogy a Szűcs Ádám a játékkal kapcsolatban, valamint marketing céllal a Játékost megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en a játék lezárásáig.
 • egy Játékos egy e-mail címről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a www.deeverzum.hu/regisztracio weboldalon, és vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szűcs Ádám valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
 • egy Játékos minden fordulóban részt vehet a Játékban, de a második fordulóba csak egyszer kerülhet. 
 • A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, azonban egyes nyereménysorsolásokon való részvételhez szükséges feltételek teljesítésére csak abban az esetben van mód, ha kellő időben csatlakozik a Játékos a Játékhoz.

5. Nyeremény

A Játék nyereménye: Mindenki, aki részt vehet a második fordulókban, egy sétán vehet részt Szűcs Ádám íróval, valamint megkapja az író A játék neve: Budapest című könyvét, amit a túrát követően dedikáltathat.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során Szűcs Ádám és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Szűcs Ádám vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szűcs Ádám nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Szűcs Ádám az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

A sorsolás négy alkalommal 2023.10.02-án, 2023.10.09-én, 2023.10.16-án, 2023.10.23-án, történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Szűcs Ádám és a Central Média 2 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. 

A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 5  fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményt (közös sétát a szerzővel) visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szűcs Ádám tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követő 3 munkanapon belül értesítjük. 

A Szűcs Ádám a nyertes(ek) nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a www.deeverzum.hu weboldalon 2023.10.02-án, 2023.10.09-én, 2023.10.16-án, 2023.10.23-án teszi közzé. 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyak kizárólag személyesen vehető át a sorsolást követő városi sétán a Szervezővel és a nyeremény felajánlójával előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Szűcs Ádám mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

Amennyiben a nyertes a sorsolást követő városi sétán, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül  köteles tájékoztatni a Szervezőt.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szűcs Ádám részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Szűcs Ádám a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Szűcs Ádám ev. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen http://deeverzum.hu/adatkezelesi-szabalyzat-es-iranyelvek/. 

 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Szűcs Ádám ev.

Cím: 9024 Győr, Ikva u. 14
E-mail:hello@deeverzum.hu
Web: deeverzum.hu
Adószám: 66085441128
Nyilvántartási szám 31577303

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Szűcs Ádám

A Szűcs Ádám ev. a Rackforest Kft.-nél telepített szerveren tárolja a személyes adatokat.

 1. Adatkezelési cél, jogalap és időtartam

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaIdőtartam
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, e-mail cím)A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulásaa játék időtartama és azt követő 6 hónap 
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, e-mail cím)Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűréseA Szűcs Ádám és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosításaa játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes neve, esetlegesen képmása, hangfelvétele, a nyilvánosságra hozatalt is beleértve A nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítése, a nyertes Játékos(ok) képmásának, hangjának rögzítse, és kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
Átláthatóság biztosításaA Szűcs Ádám jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.
a sorsolást követő 60 napig Szűcs Ádám és a Lampion Kiadó bármely saját kezelésű médiumán
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel)A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítéseJogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény8 év
A nyertes Játékos(ok) adatait (név, számlázási és kézbesítési cím, nem, telefonszám, email cím) a Szűcs Ádám az Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. q) pontjában meghatározott célból kezelje az előfizetői adatbázis kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban és ennek keretében az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse a Játékos(oka)t
Nyeremény biztosításaAz érintett hozzájárulásatiltakozásig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig

A Szűcs Ádám ev. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: hello@deeverzum.hu Szűcs Ádám ev. 9024 Győr, Ikva u. 14 II/2) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
 2. A játékosok személyes adatai a nyereményjáték lebonyolítása során a Szervező által megbízott adatfeldolgozóhoz kerülnek továbbításra adatfeldolgozás céljából. 

Az adatfeldolgozók: 

WPForms, LLC, 2701 Okeechobee Blvd Ste 400, West Palm Beach, Florida, 3340

Felhasználási feltételek: https://wpforms.com/terms/

RACKFOREST KFT. Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

 1. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerülhetnek továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
 2. Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz, illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
 1. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Szűcs Ádám ev. Általános Adatkezelési Tájékoztató fejti ki részletesen http://deeverzum.hu/adatkezelesi-szabalyzat-es-iranyelvek/.

 1. Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

A. Az érintett tájékoztatáshoz fűződő joga

1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szűcs Ádámcsoport által Játékkal összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a fenti elérhetősége(ke)n, amelyre a Szűcs Ádámcsoport írásban köteles válaszolni 30 napon belül. Az érintett a kérelmét naptári évenként egy alkalommal, főszabályként ingyenesen nyújthatja be.

2. A Szűcs Ádámcsoport az érintett kérelmére kötelező tájékoztatást ad az alábbiakról

a) az adatkezelés célja;

b) személyes adatok kategóriái;

c) a személyes adatok forrása, és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;

d) adatkezelés jogalapja;

e) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

f) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

g) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;

h) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

i) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

j) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;

k) ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

3. A tájékoztatás jogának gyakorlása csak a GDPR 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg, a megtagadás okának pontos megnevezésével.

B. Az érintett hozzáférési joga 

1. A Szűcs Ádámcsoport az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:

a) az adatkezelés céljai;

b) személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2. A Szűcs Ádámcsoport az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Szűcs Ádámcsoport az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

C. Az érintett helyesbítéshez és törlés (elfeledtetéshez) való joga

1. Az érintett kérésére a Szűcs Ádámcsoport indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint – figyelembe véve az adatkezelés célját – az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

2. A Szűcs Ádámcsoport az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;

d) az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;

e) a személyes adatokat a Szűcs Ádámcsoportra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

3. A jelen fejezetben foglalt jogok korlátozására csak a GDPR-ban írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor, a korlátozás okának pontos megjelölésével.

A Szűcs Ádámcsoport adatkezelése az Smtv. 10. §, az Mttv. 3., 4., 5. §-ai, a GDPR 17. cikk (3) bekezdés a) pontja és a 85. cikk (1)-(2) bekezdéseire tekintettel is történik, illetve történhet, azaz a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, mely esetekben az adattörlésre, illetve elfeledtetéshez való jog gyakorlására nincs lehetőség.

4. A Szűcs Ádámcsoport minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Szűcs Ádámcsoport tájékoztatja e címzettekről.

D. Az érintett adatkezelés korlátozásához való joga

1. Az érintett kérelmére a Szűcs Ádámcsoport korlátozza az adatkezelést, ha

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett jogos érdekén alapuló vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2. A Szűcs Ádámcsoport minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Szűcs Ádámcsoport tájékoztatja e címzettekről.

E. Az érintett tiltakozáshoz való joga

1. Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Szűcs Ádámcsoport a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

F. Jogorvoslati lehetőségek

1. A Szűcs Ádámcsoport akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett – a Szűcs Ádámcsoport vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolatát. Az érintettek az adatvedelem@centralmediacsoport.hu címen fordulhatnak kéréseikkel a Szűcs Ádámcsoporthoz.

2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez (elérhetőségeik itt: https://birosag.hu/torvenyszekek), a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) is fordulhat vagy bejelentéssel illetve kérelemmel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szűcs Ádám nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szűcs Ádám a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. 

A Szűcs Ádám kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. 

A Szűcs Ádám a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szűcs Ádám nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó deeverzum.hu technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szűcs Ádám nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A Szűcs Ádám kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szűcs Ádám által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

A Szűcs Ádám fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a www.deeverzum.hu/jatekszabalyzat weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a hello@deeverzum.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését. 

Kelt: Budapest, 2023.09.14

 • No products in the cart.